Jej zadaniem będzie wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, na temat projektów aktów normatywnych ich dotyczących, a także kierunków działań Senatu i jego organów w sprawach polonijnych.

Członków Rady, w liczbie nie większej niż 15, będzie powoływać i odwoływać marszałek Senatu głównie spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy. Kadencja Rady ma odpowiadać okresowi kadencji Senatu. Marszałek Senatu zwoła przynajmniej raz w roku posiedzenie Rady. Może on zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

Członkowie Rady pełnić będą swe obowiązki honorowo. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, w tym koszty podróży oraz pobytu w Polsce jej członków, będą pokrywane z budżetu Kancelarii Senatu. Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia.